Politiet ute av kontroll

Av Nicolay B Johansen

Snoking er ulovlig ransaking

Det foreligger foreløpig ingen konklusjon på dette varselet, men saken følger et etter hvert velkjent mønster. Det er i alle fall et velkjent dilemma. Reguleringen av politiets arbeid, først og fremst gjennom straffeprosessloven og politiloven, er et hinder for dets effektivitet. Disse reglene er nedfelt for å sikre borgernes rettigheter. Men svært ofte medfører de at arbeidet går tregere og at folk man kanskje ikke synes fortjener det, slipper billigere unna. Dette er velkjent fra forskningen så vel som kriminallitteraturen. Til og med komikere har forlystet seg på bekostning av papirarbeidet og skjemaveldet som følger politiets innsatser. 

Foto: Steve Buissinne
Foto: Steve Buissinne

Nødvendig å kutte hjørner

Noen ganger er det også helt nødvendig å kutte hjørner. I en krisesituasjon vil de fleste i politiet få tilgivelse dersom de bruker ulovlig arrestasjonsteknikk eller forhindrer et presserende terrorangrep ved hjelp av ulovlig innhentet informasjon. Det var nettopp et slikt scenario Eirik Jensen åpnet med, da han laget sin første kriminalroman, «Attentatet» fra 2017. Jensen var allerede på dette tidspunktet siktet for korrupsjon og innførsel av narkotika, og boka fremstår i ettertid som en måte å rettferdiggjøre det å kutte hjørner i politiarbeidet.

Hva nytter det å følge boka, når det er et attentat på gang? Denne boka, sammen med hans selvbiografi «På innsiden» (2015), beretter direkte og indirekte om mye politiarbeid som neppe hadde tålt noen juridisk prøving. Jensen kjører langt over fartsgrensa, forfølger utpekte kjeltringer, presser informanter og bruker fysisk makt på en måte som ikke står i læreboka. Han fremstiller dette som nødvendigheter. I dag er han dømt til 21 års fengsel. Vi får kanskje aldri vite hva han tenkte, men bøkene hans indikerer at han har vurdert hver sak som så viktig, at effektivitetshensyn har gått foran, og borgernes rettigheter har måttet vike.

Gode hensikter og rettsstatlige forhindringer

Jensensaken er et mysterium, og ingen i politiet har påtatt seg ansvaret for at han kunne operere som han gjorde. Ingen er heller blitt stilt til ansvar. Det er den samme forsamlingen som leder politinorge i dag. Hvordan har de håndtert andre saker, der politiet i stor skala har brutt loven med effektivitet for øye?

Skandalen NNPF

Begrunnede mistanker om «korrupte» forbindelser er ikke slått fast av utvalget. En sak skiller seg ut på det området. Det fremgår med rimelig sikkerhet at NNPF har belønnet utesteder i bykjerner (Kristiansand og Tønsberg) for å henge opp deres materiell, med at de skal slippe sanksjoner på alkoholpolitikkens område. Er dette korrupsjon? Det er i alle fall maktmisbruk å påberope seg politimyndighet når man representerer en frivillig organisasjon. Men de aktuelle medlemmene/tjenestepersonene har ikke tjent økonomisk på dette selv. De har gjort det for å fremme saken sin. De har hatt en «noble cause».

Høyverdig mål

Hva er dette høyverdige målet? Det er spesielt ett formål som har redusert rettsstatens krav og begrensninger til mindreverdige irritasjonsmomenter: kampen mot narkotika. Bekjempelse av narkotika ble et nasjonalt anliggende for 50 år siden, da den daværende helsedirektør Karl Evang gjorde dette til en kollektiv dugnad. Alle måtte bidra med sitt, og slå ned på så vel bruk av narkotika og måten man snakket om det. All bagatellisering av narkotikaens konsekvenser måtte bekjempes. Å slå ned på narkotika ble et (folke-)helsepolitisk formål av høyeste prioritet. 

Dette er bakgrunnen for at det nå viser seg at politiet har begått lovbrudd og tvilsomme prioriteringer på det ene området etter det andre, spesielt i forbindelse med narkotikasaker. Man burde kunne spørre, hvorfor politiet i det hele tatt bruker så mye av deres kapasitet på narkotikasaker. Hvis man ser på oversikten over anmeldelser over tid, legger man merke til at «rusmiddellovbrudd» fyller ca. 10-15% (og enda mer om man tar ut trafikklovbruddene, som skaper mye forvirring i statistikken). «Narkotikalovbrudd kjennetegnes også av at det alltid er politiet selv som står for anmeldelsene, omfanget av disse sakene er med andre ord et uttrykk for aktive prioriteringer. 

En slik prioritering i februar 2014, var å samle 100 tjenestepersoner til en aksjon på en skole i Bergen. 40 skoleelever og lærlinger ble arrestert. De fleste ble siktet for bruk og besittelse, hovedsakelig av cannabis. Problemet med denne aksjonen er at den synes fullstendig ute av proporsjon med alvorligheten i lovbruddene som ble avdekket. Rett nok er det ulovlig å bruke narkotiske stoffer. Men det ungdommene har gjort er ikke spesielt uvanlig for deres aldersgruppe. Ikke bare ble ungdommene arrestert, de ble arrestert på skolene og arbeidsplassene sine. Og i samarbeid med skolene ble navnene på de arresterte lest opp. Denne fremgangsmåten ble ifølge avisene valgt bevisst, for at aksjonen skulle virke avskrekkende. Politiet har altså ikke bare brukt et tvangsmiddel i tvilsom proporsjon med handlingenes alvorlighet, de har forsterket effekten av dette tvangsmiddelet med andre, ikke-strafferettslige virkemidler.

Forholdsmessighet

Forholdsmessighet er et krav i straffeprosessloven og politiloven. Politiet skal vurdere om et inngrep i en borgers liv, være seg ransaking eller å lage straffesak, står i et rimelig forhold til det antatte lovbruddets alvorlighet. Det å ransake en person, gjennomgå lommer eller vedkommendes telefon, er et alvorlig inngripende virkemiddel. Terskelen er enda høyere for å undersøke «kroppens hulrom». Brukermiljøene har ropt opp om at de blir utsatt for denne typen inngrep i mange år, uten at noen fra myndighetshold har tatt affære. I forbindelse med rusreformen kom det imidlertid fram, at politiet selv, mener at de har rett til å foreta ransakinger og undersøkelser av kroppens hulrom og kroppsvæsker, også når en person bare er i søkelyset for bruk og besittelse av narkotika. Dette, slo Riksadvokaten fast i et mye omtalt brev datert 9.4.2021, er uforholdsmessig. Riksadvokaten har i etterkant undersøkt politiets praksis på dette området, og avdekket omfattende inngrep uten lovhjemmel. 

Selv om man skal være forsiktig med konklusjonene, fremstår det som åpenbart at politiet har begått overgrep mot mennesker i de såkalte rusmiljøene i mange ti-år. Hvordan kunne det skje? Det er et mønster. Politiet opptrer som om de styres av høyere prinsipper enn lovverket. De utkjemper en strid mot en samfunnsfiende, og da må rettsstaten vike. Mangler de lovgrunnlag, skaper de sin egen rett gjennom praksis. Alle er med, og den som sier noe annet blir frosset ut. 

Også i regjeringspartiene?

Denne tenkemåten gjelder også i regjeringspartiene. Justisminister Mehl har verken beklaget de omfattende overgrepene avdekket av Riksadvokaten eller signalisert at hun vil rydde opp i misforholdene. Heller ikke justisministrene i den forrige regjeringen signaliserte vilje til å ta noe oppgjør på disse feltene. Den eneste «voksne» som er hjemme, er Riksadvokaten. 

Problemene med å stille politiet til ansvar opp mot rettsstatlige og demokratiske prinsipper handler imidlertid ikke bare om narkotika. Sett under ett og over tid, må man nok berømme norsk politi for å ha beveget seg langt i demokratiserende retning. Når det gjelder narkotika henger de på mystisk vis igjen. Grunnleggende sett må man uansett vurdere politiets innsats ut fra at de arbeider i et spenningsfelt mellom akutt nødvendighet og regelstyring. Vi kan ikke ha nulltoleranse for regelbrudd i politiet. 

Grundig gjennomgang

Det er på tide med en grundig gjennomgang av politiets arbeidsformer i skjæringspunktet mellom effektivitet og regler. Utgangspunktet må være at dette er et dilemma som krever avveining. Men foreløpig er det vanskelig å se tegn som tyder på at det internt i politiet finnes krefter som kan lede an i en slik prosess. Det ser ikke mer lovende ut i regjeringskontorene. Og foreløpig virker pressen tannløse. Man må da anta at lite kommer til å skje på dette området i nær fremtid.